Comunicacions

Terminis per a la presentació de resums:
Ampliació del termini de presentació fins al 30 de setembre de 2023. Més avall s’indiquen les parts que ha de contindre el resum. L’acceptació o denegació de les propostes es comunicarà en el menor termini possible, previsiblement a principi d’octubre.
Després de la celebració de l’assemblea, els autors hauran de remetre la comunicació completa abans de l’1 de desembre de 2023. Les comunicacions que no complisquen les característiques indicades més avall no es publicaran.

Característiques i parts del resum:
En el resum de la comunicació hauran de constar els apartats següents: propòsit, metodologia, troballes significatives, limitacions, implicacions de la investigació i originalitat o valor. Cal enviar el resum a ahrpolinya@gmail.com

Característiques i parts de la comunicació:

  1. Per a la presentació de la comunicació s’ha d’utilitzar el processador de textos Word, interlineat simple, lletra Garamond, grandària 14.
  2. En la comunicació constarà: el títol, l’autor, l’entitat on treballa, el seu correu electrònic, un resum en valencià i quatre o més paraules clau en valencià.
  3. L’extensió de la comunicació pot oscil·lar entre 4.000 i 10.000 paraules, inclosa la bibliografia. La seua major extensió ha d’estar justificada per la necessitat del tema, que valorarà el Comité Científic per a la seua publicació.
  4. Les cites bibliogràfiques en el text seran tipus notes a peu de pàgina, i les referències en l’apartat de bibliografia compliran la norma ISO 690:2013 (versió espanyola, l’anglesa és ISO 690:2010). No es publicaran les comunicacions si la bibliografia no compleix correctament aquesta norma. El Comité Local podrà resoldre qualsevol dubte sobre aquesta qüestió.
  5. L’autor es compromet al fet que la comunicació serà original.